درخواست اعزام سخنران | شبکه اعزام سخنران و استاد عمار

شبکه اعزام سخنران و استاد عمار یزد > درخواست اعزام سخنران | شبکه اعزام سخنران و استاد عمار

مجموعه ها و موسساتی که درخواست حضور استاد در مجموعه و شهر خود را دارند باتوجه به موضوع و تخصص اساتید بعد از انتخاب آنها فرم زیر را تکمیل نمایید.

پس از بررسی در خواست ها توسط شبکه اعزام سخنران و استاد عمار با شما تماس گرفته خواهد شد.

حداقل فاصله زمانی لازم بین تاریخ ثبت درخواست و تاریخ برگزاری برنامه دو هفته می باشد در غیر اینصورت به در خواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.