محمدحسین رحیمی نسب

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

مدیرکل سابق بهزیستی استان یزد

مشاور و کارشناس خانواده و آسیب های اجتماعی

موضوعات و محور های سخنرانی

خانواده

تربیتی

جمعیت

آسیب های اجتماعی

مشاوره و روانشناسی