محمدرضا ملک ثابت

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

عضو هیئت علمی دانشگاه میبد

مدیر کل سابق مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد

مسئول کتابخانه وزیری یزد

تحلیل گر و کارشناسی تاریخ

موضوعات و محور های سخنرانی

تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی