حسن منصوری بایهوتک

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

سطح ۲ حوزه علمیه

دانشجوی دکتری دانشگاه یزد

سابقه تبلیغ در مناطق مختلف

مدرس حوزه

فعالیت های تربیتی در مدارس

موضوعات و محور های سخنرانی

معارف اسلامی