مهدی شفیعی

سوابق علمی و تحصیلی، اجرایی و فرهنگی

سطح سه حوزه علمیه

کارشناسی ارشد تربیت اخلاقی

مبلغ

موضوعات و محور های سخنرانی

تربیت فرزند

اخلاقی

خانواده

ازدواج

امامت و مهدویت