مجتبی شیخی

سوابق علمی، فرهنگی و اجرایی

طلبه حوزه علمیه قم

مشغول به تحصیل در درره خارج

مشغول به دکترای اقتصاد و مشغول به نوشتن رساله دکتری با موضوع راهبردهای ارتقاء تولید ملی بر پایه اقتصاد مقاومتی

مطالعه موردی در بخش صنعت

موضوعات و محور های سخنرانی

اقتصاد مقاومتی

حمایت از کالای ایرانی

آگاهی از تجربیات داخلی و خارجی در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی

فضای مجازی