امین رضا همتی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

فعالیت در بسیج دانش آموزی 7 سال
مسئول فرهنگی انجمن اسلامی دانش آموزی (ملک ثابت)
مسئول انجمن اسلامی دانش آموزی
مسئول سیاسی پایگاه شهید زین الدین دانشگاه یزد
مسئول سیاسی حوزه بسیج دانشجوئی دانشگاه یزد
مسئول پایگاه شهید زین الدین دانشگاه یزد
مسئول کانون طرح ولایت بسیج دانشجوئی استان یزد
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجوئی استان یزد
عضو هسته اصلی قرارگاه شهید احمدی روشن
مربی طرح شهید بهنام محمدی دانش آموزی
دانش آموخته موسسه حضرت امام خمینی (ره) (طرح ولایت کشوری)
دانش آموخته دوره نخبه پروری سیاسی شهید دیالمه کشوری
دانش آموخته دروه روشنگر (مبلغ اقتصادی)
فعال فرهنگی

موضوعات و محور های سخنرانی

رسانه

اقتصاد

تشکیلات و مدیریت