اسماعیل امامی

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

رئیس سابق حوزه علمیه بسطام

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز یزد

معاون استانی نهاد رهبری یزد

همکاری با جبهه فرهنگی یزد و مؤسسه فرهنگ و اندیشه اسلامی یزد

برگزاری دوره بهار اندیشه (سیر مطالعاتی نظام اندیشه مقام معظم رهبری)

سرمربی طرح صالحین

برگزاری کارگاه های مدیریت فرهنگی

جریان شناسی و سبک زندگی اسلامی

دانشجوی دکترای انقلاب دانشگاه معارف قم و ارشد مدیریت راهبردی دانشگاه باقرالعلوم قم

موضوعات و محور های سخنرانی

مدیریت فرهنگی

نظام اندیشه رهبری

انقلاب اسلامی

سبک زندگی

دشمن شناسی