ابراهیم دهقان

سوابق علمی، فرهنگی و اجرایی

کارشناس تاریخ معاصر

استاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد

دانشجو دکتری تاریخ

موضوعات و محور های سخنرانی

تاریخ انقلاب اسلامی

مدیریت فرهنگی و فعالیت تشکیلاتی