امین قانعی

سوابق علمی، فرهنگی و اجرایی

مدرس سواد رسانه ای

کارشناس رسانه و فضای مجازی و مدرس مهارت های رسانه ای

موضوعات و محور های سخنرانی

سواد رسانه ای

رسانه

مدیریت فرهنگی