عباس رضایی

سوابق علمی، فرهنگی و اجرایی

اتمام سطح سه حوزه

ارشناسی تخصصی تبلیغ

کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی با رویکرد مثبت گرا

دانشجوی دکتری قران و روانشناسی با رویکرد خانواده در جامعه المصطفی

موضوعات و محور های سخنرانی

روان شناسی

خانواده

بصیرتی سیاسی

شهدا