سعیدرضا متوسل

سوابق علمی و تحصیلی، اجرایی و فرهنگی

عضو مرکزی گروه جهادی عباد
معاون نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی تهران
مدرس دانشگاه

فعال در جمع دانشجویی
طلبه حوزه علمیه قم
حضور در اردوهای جهادی
ارشد تاریخ و تمدن
فعال در حوزه رسانه

موضوعات و محور های سخنرانی

تاریخ صدر اسلام
معارف دینی تربیتی
تاریخ انقلاب و سیره شهدا