ولی بهره ور

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

کارشناسی ارشد از دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

عضویت در بسیج دانشجویی و بسیج توپخانه تیپ الغدیر

ناظر شورای نگهبان

ناظر مسئول شورای نگهبان

مسئول روابط عمومی دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان

موضوعات و محور های سخنرانی

سلامت سالمندی

آوزش سلامت

سبگ زندگی

بهداشت روان