مهدی برهان

سوابق علمی، اجرایی و فرهنگی

دکتری در رشته فلسفه تطبیقی مؤسسه امام خمینی (ره)

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)

۱۲ سال درس خارج از محضر اساتید مانند آقا موسی زنجانی،تبریزی،وحید خراسانی،بهجت

دوره عالی تخصصی فقه و اصول به مدت۶ سال از آیات عظام نیازی، مومن، عندلیبی، احمدی شاهرودی

موضوعات و محور های سخنرانی

سبک زندگی

تمدن اسلامی

تشیع انگلیسی

مباحث معرفت شناسی